vô tính

asexual

半性戀: 了解一種獨特的性取向

Mạng lưới liên minh diễu hành đồng tính Đài Loan

半性戀是一種性取向,近年來得到了更多的認 ...

asexual

什麼是無性戀?

Mạng lưới liên minh diễu hành đồng tính Đài Loan

如果你曾經聽說過 “無性戀 ...

asexual

如何知道你是無性戀?

Mạng lưới liên minh diễu hành đồng tính Đài Loan

如果你在思考你的性取向有一段時間,你可能 ...

viTiếng Việt